Aктуализацията на бюджета да се облекчи финансовият натиск

0 views
0%

65% от британските
предприятия планират
да повишат цените

Проучването на Британ-
ската търговска камара,

направено сред повече от
1000 компании, показва,
че две трети от фирмите

имат намерение да увели-
чават цени заради натиск

върху разходите им. Почти
половината (47%) твърдят,
че плащането на сметки за
енергия ще бъде трудно,
когато текущият държавен
пакет за подкрепа за бизнеса

приключи. Сериозен про-
блем изпитват фирмите при

набиране на персонал. 52%
споделят в анкетата, че имат
постоянни трудности при
наемането на работници.
Като основно притеснение
те посочват и ситуацията

около регулирането и данъч-
ното облагане.

Проучването подкрепя

констатациите от най-ново-
то тримесечно икономиче-
ско проучване на камарата

сред повече от 5000 ком-
пании, което отбелязва, че

бизнес доверието остава на
нивата по време на CFVID
кризата.
Само една на всеки три
фирми – или 34%, смятат, че
печалбите им ще се увеличат

през следващата година. По-
вече са песимистите. 36% от

предприятията прогнозират

спад. Негативната тенден-
ция беше забелязана още

през последното тримесечие
на миналата година, когато
една четвърт от фирмите

регистрираха спад в про-
дажбите.

„Тази моментна снимка
на състоянието на бизнеса

в началото на 2023 г. по-
казва точно защо финан-
совият министър трябва

да предприеме действия в
бюджета, за да стимулира

инвестициите в Обедине-
ното кралство. Знаем, че

ни предстои трудна година.

С натрупването на разхо-
ди на прага им и толкова

много несигурност относно

политиките на правител-
ството, в момента има

малък стимул за фирмите
да рискуват намаляващите
си парични резерви или нови

заеми за нови проекти. Фир-
мите знаят, че финансите

на Обединеното кралство
са затруднени, но канцлерът
трябва да покаже повече

вяра в способностите и та-
ланта на нашия бизнес. Ако

могат да видят, че прави-
телството е готово да ги

подкрепи, като предприеме
действия по отношение на

грижите за децата, енер-
гийните разходи, зеленото

финансиране и инвестици-
ите, тогава бъдещето ско-
ро може да изглежда много

по-розово и зелено“, каза
Шеваун Хавиланд, генерален

директор на Британската
търговска камара.
Необходими са
конкретни мерки
за постигане на
икономически
напредък
Британската търговска
камара излиза с конкретни
предложения, които трябва
да залегнат в пролетната
актуализация на бюджета,
за да могат предприятията
да постигнат напредък в
укрепването на икономиката
през тази година. Те засягат
четири ключови области,
включително:
• Разкриване на таланти
и облекчаване на натиска
на пазара на труда, като се
направят грижите за деца
по-достъпни за родители
и настойници с финансови
затруднения;

• Стимулиране на стар-
тиращите фирми в Обеди-
неното кралство чрез по-
нататъшно реформиране на

системата за бизнес тарифи,

за да се премахне предвари-
телната финансова криза,

пред която са изправени;
• Създаване на рамка за

инвестиции в Платежос-
пособност II, която помага

за насочване на средствата
там, където те могат да имат
най-голямо въздействие,
използвайки възможностите
на зелените иновации;

• Финансиране за подпо-
магане на предприятията

да станат по-екологични и
енергийно ефективни.
Остава да изчакаме датата
15 март, когато се очаква
финансовият министър на
Великобритания Джеръми

Хънт да представи пролет-
ната актуализация на финан-
совата рамка за тази година.

Надеждите на анализаторите
са, че той ще се съобрази с

част от препоръките на биз-
неса, за да гарантира, че ще

се задвижи икономическото

възстановяване на Обедине-
ното кралство.

Facebook Comments Box