уязвими семейства в UK ще получат допълнителен финансов ресурс

0 views
0%

Икономическата криза в
Обединеното кралство се

оказва най-тежка за семей-
ствата, чиито доходи са ни-
ски. Британското правител-
ство обяви, че и тази година

те ще бъдат подпомогнати

финансово, а помощта, коя-
то ще се превежда директно

по сметките им, ще достигне
до общо £1350.
Първият транш от £301

ще бъде изплатен тази про-
лет, а над 6 милиона и 500

хиляди души с обезщетения
за инвалидност ще получат
и £150 това лято.
Министърът на труда и
пенсиите Мел Страйд заяви,
че тези директни плащания
ще помогнат на хората в
цялото Обединено кралство

през тази година и в начало-
то на следващата.

„Нашият по-широк па-
кет за подкрепа, включи-
телно Гаранцията за цена-
та на енергията, ще гаран-
тира, че всяко домакинство

ще бъде подпомогнато през

този труден период на ви-
сока инфлация, причинена

от незаконната война на
Путин и последващите

трусове от пандемията“,
каза Страйд.
Финансовият министър
Джеръми Хънт добави, че

високата инфлация, из-
острена от незаконната

война, която Русия води в

Украйна, вреди на икономи-
ките по света и прави хората

по-бедни.

„Тези плащания са следва-
щата част от значителна-
та подкрепа, която предос-
тавяме в това предизвика-
телно време, като милиони

уязвими домакинства по-
лучават £900 директно в

банковите си сметки през

тази финансова година за-
едно с допълнителна по-
мощ за пенсионери и хора с

увреждания. Това последно

плащане ще осигури извест-
но временно облекчение, но

най-доброто, което можем
да направим, за да помогнем
на семействата и бизнеса, е
да се придържаме към план
за намаляване наполовина

на инфлацията тази годи-
на“, каза Хънт.

Вече са ясни и периодите
на плащане на държавната
помощ, а те са следните:

 • През пролетта на този
  година ще бъде първото

плащане за разходите за
живот за 2023/2024 г., което
ще е в размер на £301

 • Плащането за инвалид-
  ност от £150 ще се случи

през лятото на тази година

 • Второто плащане за раз-
  ходите на живот ще бъде

през есента и ще е в размер
на £300

 • Плащането за пенсио-
  нери, което е на стойност

£300, ще е през зимата на
2023/2024 г.

 • Третото плащане за раз-
  ходите за живот, което е в

размер на £299, ще е през
пролетта на 2024 г.

Правоимащите лица не
трябва да кандидатстват за
плащанията, тъй като те се
извършват автоматично.
Тези от тях, които отговарят
на условията за плащания за

издръжка на живот чрез да-
нъчни кредити и без други

обезщетения, зависими от

доходите, ще бъдат изпла-
тени от HMRC скоро след

извършване на плащанията
на DWP.
Тази подкрепа е част от

по-широкия пакет за под-
крепа на правителството,

който включва и допълни-
телно финансиране за Фон-
да за подпомагане на дома-
кинствата. Така общата му

стойност от октомври 2021
г. до март 2024 г. достига над

£2 милиарда. Фондът се раз-
пределя между английските

съвети, които познават най-
добре своите райони и след

това са в състояние да пред-
ложат пряка подкрепа за

най-нуждаещите се в техния
район. Всяко домакинство

с домашно електроснаб-
дяване също се възползва

от Гаранцията за цената на
енергията, която спестява
на средното домакинство
около £500 през 2023/2024 г.
Обезщетенията също ще
се увеличат от април с темпа

на инфлацията, а повише-
нието е от 10,1% за пенси-
онерите и тези с най-ниски

доходи. Националното по-
часово заплащане също ще

се увеличи, достигайки

Facebook Comments Box