Увеличението на минималното заплащане във UK

0 views
0%

Увеличението на минималното заплащане във Великобритания няма да покрие високите разходи за живот.

Заплатите на 2 милиона

и 900 хиляди нископлате-
ни работници във Велико-
британия са увеличени от

началото на месец април,
след като правителството

актуализира почасовото ми-
нимално заплащане. Пови-
шението е с 9,7% за служи-
телите над 23 години, като

ставката вече е £10,42 на

час. На практика това озна-
чава, че служител на пълен

работен ден ще получи за
година допълнителни £1600.
Със същия процент се

повишава и възнагражде-
нието на хората от 18- до

20-годишна възраст, което
вече е £7,49. Най-голямо

увеличение има за работни-
ците във възрастовата група

от 21 до 22 години, като тук
скокът е с 10,9% – от £9,18
на £10,18.


Скокът на минималното
почасово заплащане ще

се отрази най-вече на ра-
ботещите в търговията на

дребно, хотелиерството,
почистване и поддръжка,

както и на жени от етниче-
ски малцинствен произход.

Очаква се обаче това да

рефлектира и на по-високо-
платените служители.

Увеличението на мини-
малното възнаграждение от

този месец е най-голямото
от 2016 година, подчерта
министърът на бизнеса и

търговията Кевин Холин-
рейк. Той допълни, че то

ще помогне на семействата
в цялата страна, като така
британското правителство

се фокусира върху петте
приоритета, включително
растеж на икономиката и
намаляване наполовина
на инфлацията. Целта на

правителството е нацио-
налната минимална заплата

да достигне до две трети от
средните доходи до 2024
година, ако икономическите
условия позволяват.
От 1 април има ръст и на
размера на обезщетенията
с 10,1%, включително и за
минималната държавна

пенсия. Това обаче няма да
компенсира повишените

разходи за живот, катего-
рични са икономистите от

Rresolution foundation.

Напрежението в обра-
зователната система, про-
вокирано от исканията за

по-високи заплати, също

остава, след като болшин-
ството от членовете на ASCL

отхвърлиха предложени-
ето на правителството. То

предвиждаше еднократно
плащане £1000 за учебната

2022/2023 г. и награда в
размер на 4,5% от средната
заплата за 2023/2024 г.

В анкетата на синдика-
тите са участвали 56% от

членовете, като едва 13% от

тях са обявили, че са съглас-
ни, а с „не“ са отговорили

87% от гласувалите. След
великденската ваканция
ще се проведе заседание
на изпълнителния комитет
на ASCL, на което ще се
решат бъдещите протестни
действия в образователната

система.

„Предложението на пра-
вителството за заплащане

е неадекватно във всяко
отношение. То не успява да
се справи с дългосрочната
ерозия на заплащането,
кризата с набирането и
задържането на учители
или да осигури достатъчно
финансиране за училищата,
за да могат да си позволят
дори оскъдното заплащане,

което е на масата. Разго-
ворите с правителството

бяха изключително раз-
очароващи и отне цяла

вечност, за да се насочи то
към този несигурен набор
от предложения“, каза Джеф
Бартън, генерален секретар

на Асоциацията на ръко-
водителите на училища и

колежи, който подчерта, че

отхвърлянето на предложе-
нието не е изненада.

Темата с доходите във
Великобритания очевидно
ще е на дневен ред и през

следващите месеци, неза-
висимо от демонстрирания

от кабинета на Риши Сунак
оптимизъм.

Facebook Comments Box