С още £842 подкрепят най-уязвимите хора на Острова

0 views
0%

С още £842 подкрепят най-уязвимите хора на Острова – Високата инфлация поста-
ви пред сериозни предизви-
кателства живеещите във

Великобритания, но най-
уязвими се оказаха хората с

минимални доходи. Добрата

новина е, че се отпускат до-
пълнителни £842 милиона,

а Фондът за подпомагане на

домакинствата ще продъл-
жи да функционира до 31

март 2024 г. Това съобщиха
от министерството на труда
и пенсиите в Обединеното
кралство.

Средства от фонда са пре-
доставени на общините,

които ще послужат за до-
пълнителна помощ на най-
нуждаещите се – не само

за плащане на сметките за
енергия, но също така и за
покриване на разходите за

храна. От британското пра-
вителство призовават тези

семейства да проверят на
уебсайтовете на общините
за възможността да получат
лична подкрепа.

Средствата вече са пре-
доставени на общините, а те

ще решават как най-добре да
изразходват разпределените

суми от Фонда за подпо-
магане на домакинствата.

Местните администрации
познават най-добре нуждите
на социално слабите хора,

като те ще могат да ги под-
крепят, помагайки им с раз-
ходите за основни неща като

хранителни стоки, тоалетни
принадлежности и топли

дрехи, както и осигурявай-
ки допълнителна помощ за

покриване на сметките за
енергия.

Министърът на социална-
та мобилност Мимс Дейвис

подчерта, че това значително

разширение на правител-
ствения фонд за подпома-
гане на домакинствата е из-
ключително добро действие,

тъй като ще се помогне на
милиони уязвими семейства
в цяла Англия във време на
финансови изпитания, и ще
продължи да го прави през
следващата година.
„Този фонд, разбира се, е

само част от нашия обши-
рен пакет за подпомагане

на разходите за живот за
семейства, който допълва
усилията ни за намаляване
наполовина на инфлацията

– един от основните прио-
ритети на министър-пред-
седателя, който да доведе

до намаляване на цените за
всички нас“, каза Дейвис.
Фондът за подпомагане

на домакинствата е в до-
пълнение към обширната

подкрепа за нуждаещите
се през следващите месеци,

като много от тях ще по-
лучат директни плащания

през 2023-2024 г. Милиони

домакинства в Обедине-
ното кралство ще получат

първото плащане в размер

на £301 за подкрепа за раз-
ходите за живот директно от

Министерството на труда и
пенсиите между 25 април и
17 май. Това е в допълнение

към плащане от 150 бри-
тански лири за тези, които

получават обезщетения за

инвалидност, и 300 британ-
ски лири към плащанията

за зимно гориво за пенси-
онерите.

Фондът за подпомагане
на домакинствата стартира
за първи път на 6 октомври

2021 г. и неговата продъл-
жителност беше удължавана

няколко пъти. С новото
решение на правителството
работата му ще продължи до
31 март 2024 г.

Facebook Comments Box