С ново законодателство в UK борят прането на пари

0 views
0%

Нови законови разпо-
редби, които имат за цел да

се преборят с корупцията,

влизат в сила във Велико-
британия. Чуждестранните

организации, притежава-
щи земя в Обединеното

кралство, ще трябва да де-
кларират публично своите

действителни собственици.
Това предвиждат мерките
в новите закони за борба с

мръсните пари. Предвиде-
ни са и рестрикции, като

олигарсите и организаци-
ите, които не отговарят на

правилата, ще са изправени
пред сериозни ограничения
върху способността им да
купуват и продават имоти.
Освен това те рискуват да

попаднат и под бъдещи до-
пълнителни санкции.

Нерегистрираните
чуждестранни
компании ще търпят и
финансови санкции

Чуждестранните компа-
нии трябваше да деклари-
рат своите действителни

собственици в Регистъ-
ра на задграничните су-
бекти до 31 януари. Сега,

когато крайният срок вече

е изтекъл, тези, които не

са предоставили информа-
ция на Companies House,

могат да бъдат изправени
пред сериозни рестрикции,
включително финансови
санкции или наказателно
преследване.
Регистърът беше въведен
като част от пакет от строги

икономически мерки, обя-
вени в отговор на руската

инвазия в Украйна. Те са
насочени към незаконното

богатство на поддръжни-
ците на режима на Путин.

Регистърът също така раз-
крива престъпници, кои-
то използват задгранични

компании за пране на пари.
„Няма къде да се скрият

престъпниците и корумпи-
раните елити. Ще използва-
ме всички инструменти, с

които разполагаме, включи-
телно глоби и ограничения,

за да се справим с чуждес-
транните компании, които

не са се съобразили. Нереги-
стрираните компании вече

са автоматично отхвърле-
ни да регистрират собстве-
ност върху всяка нова земя

от HM Land Registry. Всички
купувачи от Обединеното
кралство няма да могат
да прехвърлят правото
си на собственост върху

нотариалния акт за имот,
закупен от организации,

които не отговарят на из-
искванията, което разоча-
рова опитите за продажба.

Престъпниците купуват
безопасна инвестиция като

земя и имущество чрез не-
прозрачни корпоративни

структури, за да изчистят

мръсните си пари. Регистъ-
рът осигурява прозрачност

на тези базирани в чуж-
бина структури и ограни-
ченията спират потока

на пари за тези, които не

го спазват“, подчерта ми-
нистърът на бизнеса лорд

Каланан.
Вече се подготвят
принудителните
действия срещу
нарушителите

Companies House сега оце-
нява и подготвя случаите,

които подлежат на прину-
дителни действия. Допъл-
нителни разпоредби дават

права на институцията да
налага финансови санкции
върху земя, собственост на

неотговарящи на законови-
те разпоредби организации,

както и да търси други прав-
ни пътища срещу тях.

Смята се, че 19 510 от
общо 32 440 задгранични

организации са деклари-
рали своите действителни

собственици. Получената
информация също е важна
за данъчните служби, тъй
като осигурява прозрачност

върху офшорните тръсто-
ве, често използвани за

прикриване на активи за
данъчни цели.
Оторизираните
институции за
борба с прането
на пари подсилват
разследващите си
екипи

Companies House и Служ-
бата по несъстоятелността

също ще получат разшире-
ни правомощия от законо-
проекта за икономическата

престъпност и корпоратив-
ната прозрачност, който

беше разгледан в Камарата

на общините. Чрез инвес-
тицията до £20 милиона ще

се даде възможност на двете
организации да наемат нови
екипи от разузнавателни и
аналитични експерти. Целта
е двата органа да увеличат
допълнително капацитета
си за справяне с прането
на пари и подпомагане на
правоприлагането.

„Въвеждането на регистъ-
ра на задграничните субекти

е още една огромна стъпка

напред в трансформация-
та на Companies House и

нашата роля в подпомага-
нето на борбата с иконо-
мическата престъпност. Не

можем да бъдем по-ясни
в посланието си към тези
субекти; ако пренебрегнете
предупрежденията и не
сте се регистрирали преди
крайния срок, ще понесете
последствия. Това включва
не само перспективата за
ограничения върху вашата
земя или собственост, но и
възможна глоба, затвор или
и двете“, каза Луиз Смит,

главен изпълнителен ди-
ректор на Companies House.

Припомняме, че Регис-
търът на задграничните

субекти влезе в сила на 1 ав-
густ 2022 г. Изискването за

регистрация беше със задна
дата към чуждестранните
лица, които са закупили
имот или земя. Съответно
на или след 1 януари 1999
г. – в Англия и Уелс, и на или
след 8 декември 2014 г. – в
Шотландия.
Субектите, които са се
разпоредили с имущество
или земя след 28 февруари
2022 г., също подлежат на

регистрация и са длъж-
ни да дадат подробности

за тези действия. За тези,
които са се освободили от

собствеността си в Обеди-
неното кралство, но с тях

са се свързали служители
от Companies House, може
също да се наложи проверка
на документите.
Новите възможности за

борба с прането на пари, ко-
ито се осигуряват с допъл-
нителните средства в размер

на 20 милиона британски
лири, идват в допълнение
към инвестициите от 63
милиона британски лири
през периода на преглед на

разходите за трансформира-
не на Companies House.

Facebook Comments Box