Работниците в UK са положили неплатен извънреден труд на стойност £25 милиарда

0 views
0%

Работодателите в UK са поис-
кали от своите работници

да положат безплатен труд
на стойност 26 милиарда

паунда през миналата го-
дина. Това показва послед-
ното проучване на TUC.

От синдикатите настояват
мениджърите да подкрепят
персонала чрез определяне

на разумни работни нато-
варвания и въвеждане на

политики за защита срещу
„прегаряне“.
Основната констатация

в проучването на TUC раз-
крива, че 3,5 милиона души

са полагали неплатен из-
вънреден труд през 2022 г.,

като са изработвали средно
по 7,4 неплатени часа на
седмица. Във финансово
изражение това означава,

че тези работници са по-
ложили труд за още £7200

годишно, които обаче не са
платени.

Лек спад на
неплатения труд се
регистрира през
миналата година
Макар и малка надежда,

че тези негативни практи-
ки са към своя край, дава

тенденцията за намаляване
на неплатения извънреден
труд през миналата година
в сравнение с данните от

2021 г. Засегнатите работ-
ници през 2022 г. са с близо

300 хиляди по-малко от
предходния период. Все

още обаче няма ясна дълго-
срочна тенденция за спад,

твърдят синдикалистите.

Най-засегнатата профе-
сия от полагането на не-
платен извънреден труд е

учителската. Следват ме-
ниджърите и директорите,

което означава, че допъл-
нителните отговорности,

които се възлагат от рабо-
тодателите, не се управляват

правилно.
Неплатеният извънреден

труд е по-често срещан про-
блем в публичния сектор,

където са засегнати 1 от 7

работници (14,8%). В част-
ния сектор този проблем за-
сяга 11,7% от служителите.

Най-високият дял на ра-
ботници, които са поло-
жили неплатен извънреден

труд, е в Лондон – 16,7%.

Средният процент в нацио-
нален мащаб е 12,5.

Под заплаха
е защитата на
регламентираното
работно време
В края на тази година

действащото законодател-
ство на ЕС, което касае за-
щитата на служителите при

определяне на работното им
време, ще бъде отменено.
Това на практика означава,
че са застрашени правата
за максималното седмично

работно време, ежедневни-
те и седмичните почивки

между работните смени и

платеният годишен отпуск.

Министрите могат да ре-
шат да запазят съществу-
ващите правила. Те обаче

все още не са предоставили

график за приемане на необ-
ходимото законодателство,

което да замени европей-
ското, сигнализират синди-
калистите.

„Работниците трябва
да получават заплащане за
работата, която вършат.
Никой няма против да има
повече часове от време на
време. Но работодателите
не трябва да разчитат на
неплатен извънреден труд

  • това е просто експлоата-
    ция. С недостига на персо-
    нал в много индустрии ин-
    тензивността на работа-
    та и натискът да се работи

повече дни е голям проблем.
И дългогодишните права,
които работниците имат,
висят на косъм. Независимо
дали сте гласували за Brexit,
или не, никой от нас не е
гласувал за отнемане на

защитата на работното
ни място. Министрите

трябва да отменят преми-
наването през парламента

на законопроект, който
излага тези права на риск“,
каза генералният секретар
на Конгреса на британските
профсъюзи Пол Новак.

Той подчерта, че работ-
ниците в публичния сектор

полагат повече от 8 милиона

часа седмично неплатен из-
вънреден труд.

„Те не могат да продъл-
жат само с благодарност.

Персоналът започва да „из-
гаря“ и напуска професии-
те си. Първата стъпка за

разрешаване на кризата с
набирането на персонал е
да дадем на служителите

в публичния сектор увели-
ченията на заплатите,

които са спечелили“, каза
Новак.

Според него това ще по-
могне да се задържат хората,

благодарение на които се

поддържа функционира-
нето на училищата, болни-
ците и други жизненоваж-
ни сектори в Обединеното

кралство.

Facebook Comments Box