Правят нов закон за борба с порочната практика „секс под наем“

0 views
0%

Правят нов закон за борба с порочната практика „секс под наем“- Министерството на въ-
трешните работи на Вели-
кобритания обмисля създа-
ването на нов закон за борба

с порочната практика „секс

под наем“. За целта стар-
тира публична покана за

събиране на доказателства,
за да се установи мащабът
на порочната практика,
при която недобросъвестни
наемодатели експлоатират

уязвими хора за секс в за-
мяна на премахване или

намален наем.
Правителството търси

мнението на жертвите, по-
лицията и благотворител-
ните организации, за да се

установи мащабът на дея-
нието и да се установи дали

съществуващото законода-
телство е достатъчно, за да

се защитят потенциалните

жертви. „Секс под наем“ е
споразумение, при което
наемодателите разменят
квартири безплатно или с

отстъпка в замяна на сексу-
ални отношения с техните

наематели. Това вече е не-
законно съгласно Закона за

сексуалните престъпления
и нарушителите могат да

бъдат преследвани и на-
казвани.

„Напълно неприемливо
е уязвими хора, и особено

млади жени, да бъдат екс-
плоатирани в споразумения

за „секс под наем“. Това е
злоупотреба с власт и няма

място у нас. Стартира-
нето на тази публична

покана за представяне на

доказателства ни добли-
жава до прекратяването на

тази изключително вредна

тенденция и по-добрата за-
щита на жертвите. И това

е още един пример, че пра-
вителството няма да спре

в усилията ни да изправим
повече сексуални и домашни

насилници пред правосъди-
ето“, каза министърът на

вътрешните работи Суела
Брейвърман.

Според проучване на со-
циологическата компания

YouGov, проведено от името

на жилищната благотвори-
телна организация Shelter,

на близо 1 от 50 жени в Ан-
глия е бил предлаган „секс

под наем“ през последните
пет години.
Призивът за събиране
на доказателства, който ще
продължи 10 седмици, има
за цел да получи мнението
на онези, които са били

пряко ангажирани в спора-
зумение за „секс под наем“,

независимо дали са били
измамени, принудени, или
са участвали доброволно.
Сред благотворителните

организации, които се очак-
ва да изложат мнението си,

е National Ugly Mugs (NUM)
– организация, която работи
за прекратяване на всяко

насилие сред проституира-
щите. Те работят с множе-
ство жертви на злоупотреби

със „секс под наем“, а една
от тях е Алина* (името е
променено).

Младата жена е имала
финансови затруднения
по време на пандемията и
нейният хазяин се е свързал

онлайн с нея. Той е предло-
жил споразумение за наем,

при което тя да осигурява
секс и интимни снимки в

замяна на намаление на на-
ема и сметки за комунални

услуги.


По това време Алина не е
изкарвала достатъчно пари,
за да намери алтернативно
място за живеене, затова
се е съгласила. Нейният
експлоататор хазяин често
пристигал в имота пиян и

без предупреждение, оч-
аквайки да прави секс с

нея. И често отказвал да си
тръгне. Така жената е била
под постоянна заплаха от
изгонване и бездомност,
ако не изпълни молбите му,
когато той поиска.

Facebook Comments Box