Пикът на инфлацията премина, но ценовият шок остава

0 views
0%

Ръстът на цените

остава на най-
високото ниво от

десетилетия
Последното проучване на
Британския консорциум за
търговия на дребно показва,

че през годината до февру-
ари обемите на продажбите

на дребно остават непроме-
нени след свиването им през

януари. През този месец оч-
акванията са, че продажбите

отново ще спаднат с 18%.
Търговците на дребно

продължават да са песими-
сти за бизнес ситуацията

през следващите три месеца.
Ръстът на цените остава
близо до най-високото ниво
от няколко десетилетия и
те очакват тази тенденция
да се запази. През годината
до февруари заетостта в
обектите, които търгуват
на дребно, намаля за второ

поредно тримесечие. Прог-
нозата е, че през март броят

на служителите ще продъл-
жи да се понижава.

„Въпреки че обемите на
продажбите на дребно бяха

до голяма степен непромене-
ни през годината до февру-
ари и малко над сезонните

норми, фирмите остават

песимистични по отноше-
ние на бизнес перспекти-
вите си и се подготвят за

нов спад в продажбите. При

предстоящата пролетна
актуализация на бюджета
правителството трябва
да предприеме действия за
справяне с препятствията
по пътя на икономическия
растеж на Обединеното
кралство. Търговците на

дребно вече търсят дейст-
вия в области като уме-
ния и инвестиции”, каза

Мартин Сарториус, главен
икономист на CBI.

В някои сектори и търго-
вците на едро съобщават, че

продажбите през годината

до февруари са спаднали

по-рязко в сравнение с ми-
налия месец. Те са по-малко

с 28%, при 18% през януари.
Очакванията са, че този
спад ще се забави през март
и ще бъде 22%.

Ще оцелее ли и как бри-
танската икономика – това

очакваме да научим в след-
ващите месеци. Остават на-
деждите с идването на про-
летта, когато финансистите

смятат, че натискът върху
домакинствата и бизнеса ще
бъде отслабен.

Facebook Comments Box