Окото на Лондон привлича ежегодно над 3,5 милиона туристи

0 views
0%

Всяка година приблизи-
телно 3 милиона души се

возят на Окото на Лондон
вероятно защото това е един
от най-приятните и добри

начини за всеобхватно раз-
глеждане на града от птичи

поглед.

Окото на Лондон е разпо-
ложено на южния бряг на

р. Темза и е построено през

1999 г. по повод започващо-
то ново хилядолетие. Затова

то се нарича още Колелото
на хилядолетието. От тогава
до сега то е било посетено от
над 30 милиона души.
Първоначалната идея е
била виенското колело да

функционира само пет го-
дини, но поради големия

интерес към него общината
решава колелото да остане

като постоянно съоръже-
ние. В началото на 2005 г.

се ражда традицията лон-
дончани да посрещат Нова

година тук, като атракцията

е изстрелваните от него фо-
йерверки.

Интересен факт е, че цяла-
та му конструкция е поддър-
жана само от една конзолна

рамка във формата на буква-
та „л“. За времето на създава-
нето си е било най-високата

развлекателна атракция в
цяла Европа.
Колелото на
хилядолетието
предлага невероятна
360-градусова
панорамна гледка

Колелото има 32 клима-
тизирани кабини с формата

на яйце, като всяка от тях

символизира по една лон-
донска община. Всяка от тях

е за 25 души, но може съвсем
спокойно да се разхождате

вътре или седнали да се на-
слаждавате на гледката.

В четирите края на капсу-
лата са обозначени и посо-
ките на света, за да се ориен-
тирате по-лесно в картината

отгоре. Конструкцията на
Окото е висока 135 метра и
е дело на седем английски
архитекти.
Лондонското око се върти
със скорост 0,9 км/час, или
26 м/сек, като за едно пълно
завъртане са необходими 30

минути. От 2009 г. забележи-
телната атракция предлага

на своите посетители непов-
торимо изживяване на 4D.

Затова, ако имате възмож-
ност, не пропускайте да се

качите на една от най-голе-
мите английски атракции!

Изживяването наистина си
струва!

Facebook Comments Box