Обмислят повишаване на възрастта за пенсиониране във Великобритания

0 views
0%

През последните дни две
новини поставят сериозни
въпроси пред пенсионната
система във Великобритания

– ще се увеличи ли пенсион-
ната възраст и какви мерки

ще бъдат предприети, за да

се намали драстичната раз-
лика в размера на пенсиите

между мъжете и жените?

Все още категорични отго-
вори на тези въпроси няма.

Пред журналисти обаче
британският министър на

трудовата заетост и пенси-
ите Мел Страйд каза, че ще

предложи повишаване на
възрастта за пенсиониране
на 68 години. Това обаче ще

се случи едва след следващи-
те избори догодина.

Изказването на министъ-
ра идва заради намерението

решението за възрастовата
граница за пенсиите да бъде
взето по-рано, но заради
различни причини то беше
отложено. Вероятно една
от тях е политическа, след
загубата на консерваторите
на местните избори този
месец, сега те подхождат

много предпазливо, защо-
то предстоят и национал-
ни, които ще са свързани с

редица предизвикателства
пред управляващите. Така

окончателното решение ос-
тава за наследника на Мел

Страйд. Очакванията обаче
са, че правилото на хората
да се дава предизвестие от 10
години ще се спази. Страйд

обаче каза, че е взел реше-
нието за отлагането на този

въпрос заради CОVID-19

и икономическата несигур-
ност.

Министърът, който е бли-
зък до британския премиер

Риши Сунак, е оптимист и не
смята, че е в националната
психика на британците да
започнат бунтове и палежи
заради държавната пенсия.

Настоящите планове за-
сега, които касаят възрастта

за получаване на държавна
пенсия, предвиждат тя да се
увеличава от 66 на 67 години
поетапно между 2026 и 2028
година. А в периода от 2044
до 2046 година възрастта за
държавна пенсия да стане
68 години.
През 2023 година се очаква

рекорден ръст на пенсионе-
рите. Броят им ще е по-висок

с 10%, което също калкули-
ра разходи за държавния

бюджет, тъй като размерът
на пенсиите се повиши с
малко над 10% на фона на
увеличението на заплатите,

което е 5,5%.
Разликата в размера
на пенсиите между
половете е драстична

Средно мъжете във Ве-
ликобритания получават

по-високи пенсии от жените.
Тази разлика е най-голяма за
пенсиите, които се изплащат

в момента, но е по-ниска
за лицата, които все още
натрупват обезщетения,
особено тези след 2014 г.
Това показват данните от
най-новата оценка на LGPS
към 31 март 2020 г.
Средната пенсия на мъж
във Великобритания е в
размер на £2879, докато на

жена е £1542. Драстичната

разлика е от цели 46%. Мал-
ко по-малка е тя за хората,

които все още натрупват
обезщетения, особено тези
от 2014 г., на средна база за
кариера. Там разликата е от
35%, като за мъжете средната
пенсия би била £2536, а за
жените £1656.
Разликата в пенсиите се
дължи на няколко причини.
От една страна, в местната

власт има разминаване в за-
плащането между половете

с 6,1% през 2019 година, а
от друга – съществуващите

различни модели на възна-
гражденията. Има и разли-
чия относно моделите на

работа, като баланс между
мъжете и жените, работещи
на непълно работно време и
прекъсващи кариерата си.
Всички причини, водещи

до разлики в пенсиите на мъ-
жете и жените, тепърва ще се

проучват и изясняват, за да
се направят необходимите
корекции и да няма ощетени.

Facebook Comments Box