Норовирусите са най-честата причина

0 views
0%

Здравните власти в Ан-
глия регистрират сериозен

ръст на заразените с норо-
вируси. Най-засегнати са

възрастните хора над 65
години, а също и малките
деца под пет години. И
двете възрастови категории
могат да прекарат тежко
инфекция с норовирус, ако

се допусне да се дехидра-
тират.

Норовирусите се
разпространяват
изключително лесно
Норовирусите са силно
заразни и се предават от

човек на човек, което обяс-
нява и бързото достигане

на предепидемични нива

в някои учебни и социал-
ни заведения на Острова.

Освен това те са силно ус-
тойчиви и се счита, че могат

да оцелеят върху текстил и

повърхност при температу-
ра над 60 градуса.

Този вид вируси се пре-
дават по фекално-орален

път, тъй като се отделят с

изпражнения и повръщане.
Затова заразяването може
да стане чрез контакт на

ръцете със замърсена по-
върхност или човек, чрез

вдишване на капчици, съ-
държащи вируси, или чрез

замърсена храна и чаши.
Затова един от най-добрите

начини за предотвратява-
не на разпространението

на норовирус е стриктно
спазване на лична хигиена.

Повечето хора се възста-
новят напълно в рамките

на 2 до 3 дни, но е важно да
се пият много течности, за

да се предотврати дехидра-
тацията, особено за много

младите, възрастните или
тези с отслабена имунна

система, които са изложени
на по-голям риск.
Най-честите
симптоми са
повръщане и диария

Ако се чудите дали сте за-
разени с норовирус, трябва

да знаете, че първите симп-
томи са гадене, повръщане

и диария. Обикновено те
се появяват до 48 часа след
заразяването. Може обаче
заразеният да има още и

висока температура, гла-
воболие, болки в ръцете и

краката. Продължителнос-
тта на симптомите, които

се появяват внезапно, е до
3 дни, но през този период

болните могат да почувст-
ват силно неразположение

и да повръщат почти непре-
къснато.

Всичко това крие риск от

дехидратация, която е осо-
бено опасна, тъй като паци-
ентите могат да стигнат и до

болница. Затова пиенето на
вода е от особено значение,
когато заболяването е факт.
Не пренебрегвайте този
съвет в никакъв случай,

тъй като обезводняването

може да доведе до живото-
застрашаващи състояния,

най-вече при възрастните
хора и бебета.
„В момента нивата на

норовирус са най-високи-
те, които сме виждали по

това време на годината от

десетилетие. Повечето док-
ладвани случаи са на хора

над 65 години и също така
наблюдаваме увеличение
на регистрираните огнища,

особено в домовете за въз-
растни хора. Моля, оста-
нете вкъщи, ако изпитвате

симптоми на норовирус, и
не се връщайте на работа
(особено ако работите с
уязвими хора или храна), не
изпращайте болни деца на
училище или детски ясли
до 48 часа след изчезване
на симптомите“, каза д-р
Лесли Ларкин, ръководител
на наблюдението в отдел

за стомашно-чревни ин-
фекции и безопасност на

храните в UKHSA.

Счита се, че човек е за-
разен две денонощия след

изчезване на симптомите
на норовирус.

Facebook Comments Box