Нови мерки за справяне със сексуалното насилие над деца влизат в сила във UK

0 views
0%

Нови мерки за справяне със

сексуалното насилие над деца влизат в сила във Великобритания
Хората, които работят с

деца в Обединеното крал-
ство, ще са длъжни да докла-
дват за случаи на сексуално

малтретиране. В противен
случай те ще подлежат на
санкции. Това предвиждат
новите мерки, обявени от
вътрешния министър Суела
Брейвърман.
До тях се стигна, след като
независимото разследване

на случаите на сексуално на-
силие над деца се натъкна на

потресаващи свидетелства
от хиляди жертви, които са

били подведени от профе-
сионалисти, затварящи си

очите за страданието им.

Затова задължителното док-
ладване беше една от ключо-
вите препоръки, направени

в доклада.

Първата стъпка към въ-
веждането на задължението

е покана за представяне на
доказателства, която ще бъде

отворена за професионали-
сти, доброволци, родители,

жертви, както и за широката
общественост. Това ще бъде

началото на обширни кон-
султации, за да се гарантира,

че мненията на всички са

представени преди прилага-
нето на новото задължение.

„Сексуалното насилие над

деца е едно от най-ужас-
ните престъпления, пред

които е изправено нашето
общество, то опустошава
жертви, семейства и цели
общности. Защитата на
децата е колективно усилие.
Всеки възрастен трябва да

бъде подкрепен да сигнали-
зира без страх за случаи на

сексуално насилие над деца.

Ето защо въвеждам задъл-
жение за докладване и от-
правям призив за събиране

на доказателства. Трябва да

обърнем внимание на недос-
татъците, установени от

разследването, и да вземем
предвид гледните точки на

хилядите жертви и оцеле-
ли, които са допринесли за

това. Бих насърчила всички

да се ангажират с проце-
са, след като той започне.

Важно е да се проведе наци-
онален разговор по този въ-
прос, за да се помогне и да се

хвърли светлина върху това
ужасно, но твърде често
скрито престъпление“, каза

британският вътрешен ми-
нистър Суела Брейвърман.

За незабавна подкрепа на
професионалистите, които

работят с деца, правител-
ството осигурява £600 000

за линията за помощ на
NSPCC за сигнализиране за

нередности. Ако професи-
оналист има притеснения,

че неговата организация не
докладва или не обработва
случаите на злоупотреба с
деца по подходящ начин,

той може да се свърже с те-
лефонната линия за помощ.

Горещата линия стартира
през 2016 г. след доклада на
професор Алексис Джей за
сексуалната експлоатация на
деца в Ротърхам. Оттогава
на нея съвети са получили
1062 лица, а 300 случая са
насочени към полицията.

Допълнително финанси-
ране ще бъде предоставено

и за телефонната линия за
възрастни на NSPCC, която
е за всеки, който е загрижен
за благосъстоянието на дете.

Горещата линия е установи-
ла процедури и протоколи

за препращане на доклади
към законови партньори
за защита, включително
служби за деца и полиция,
така че те да могат да бъдат

разследвани и да се предпри-
емат действия.

Правителството също
така ускорява процеса за
обществото, като всеки ще

може да провери дали ня-
кой, когото познава, е из-
вършил насилие над деца в

миналото.
Известен като Закона на

Сара в памет на 8-годиш-
ната Сара Пейн, която беше

убита от осъден извършител
на сексуално престъпление

през 2000 г., актуализирано-
то ръководство за Схемата

за разкриване на извърши-
телите на сексуални прес-
тъпления с деца ще улесни

обществеността да подава

онлайн сигнали. Ще се нама-
лят и сроковете за отговор

на полицията на запитва-
ния, което ще помогне на

обществеността да получи
необходимата информация
по-рано и ще защити децата
от нараняване.
Майката на убитата през

2000 година Сара Пейн зая-
ви, че това е „повратна точ-
ка“ за защитата на децата.

Промените в закона пред-
виждат въвеждането на он-
лайн приложения, които да

улеснят гражданите да искат
и подават информация. Те
обаче ще могат да го правят
и на телефон 111 или лично
в полицейско управление.

Съкращава се срокът за об-
работка на заявления – от 44

дни той става 28 дни. Когато
обаче има непосредствени
рискове, полицията трябва
да предприеме незабавни
действия.

Facebook Comments Box