Най-интересните факти за Биг Бен и Елизабет Тауър

0 views
0%

Най-интересните факти за Биг Бен и Елизабет Тауър

Има много любопитни

факти, свързани с часовни-
ковата кула, станала символ

на демокрацията. БГ БЕН
представя някои от тях:
 Кулата на Елизабет е

висока 96 метра, тоест тол-
кова, колкото 21 лондон-
ски автобуса, разположени

един върху друг.

 292 са стъпалата до ци-
ферблатите на часовника,

а до камбанарията, където

се намира голямата камба-
на, отвеждат 334 стъпала.

А 65 стъпала още водят
до Светлината на Аертон,
тоест фенера, който свети,
когато заседават Камарите
на парламента.
 За изграждането на

кулата на Елизабет са из-
ползвани 850 кубика камък

и 2600 кубика тухла.
 Използваният камък е

от Йоркшир и от Рутланд.
Варовикът обаче е внос от
Франция.
 Големият часовник има
четири циферблата.

 Всеки от четирите ци-
ферблата е направен от 324

парчета опалово стъкло,
които са в рамка от чугун.

 Циферблатите са с диа-
метър от 7 метра, а цифрите

на часовете са с дължина 60
сантиметра.
 От медна ламарина са

изработени стрелките, ко-
ито отбелязват минутите,

като всяка тежи 100 кг и е
дълга 4,2 метра.

 Движението на стрел-
ките, които отброяват ми-
нутите, се равнява на изми-
нати 190 км годишно, което

образно представлява раз-
стоянието между Лондон и

Уеймут.

 Стрелките, които по-
казват часовете, са израбо-
тени от метал и са три пъти

по-тежки от тези, които
отбелязват минутите. Всяка
тежи 300 кг, а дължината
им е 2,7 м.

 Часовниковият меха-
низъм поддържа Големия

часовник и звука на Биг
Бен, като всеки удар на
махалото продължава 2
секунди.
 Външен натиск като
вятъра върху стрелките на
часовника може да повлияе
на точността му. Едмънд
Бекет Денисън проектира

двойно трикрако гравита-
ционно устройство, за да

предотврати този проблем.
Така се избягват външните
влияния върху механизма и
е от решаващо значение за
подпомагане на часовника

да поддържа точно време.
 Самият механизъм
тежи 5 тона и е изработен
от чугун. Дълъг е 4.7 метра
и е широк 1.4 метра.

 Махалото е с дължина
4,4 метра и тежки 310 кг.

 Биг Бен не е единстве-
ната камбана в часовнико-
вата кула, има още четири.

Всичките им ноти се комби-
нират така, че да образуват

известната мелодия.

Facebook Comments Box