Милиони домакинства ще получат повече подкрепа за сметки за енергия

0 views
0%

Милиони домакинства ще
получат повече подкрепа за
високите сметки за енергия,

за да се помогне за облекча-
ване на разходите за живот.

Гаранцията за цената на
енергията ще бъде запазена
на £2500 за допълнителни
три месеца от април до юни,
спестявайки на типично
домакинство £160.
Цените на енергията са

с 50% по-ниски от прог-
нозите през октомври, но

остават високи, като тази

подкрепа помага за пре-
одоляване на разликата.

Правителствената подкре-
па вече намали типичната

семейна сметка за енергия
с над £1300 от октомври,
като беше предотвратено тя
да достигне £4279 годишно
тази зима. Тримесечното
удължаване на гаранцията
за цена на енергията на 2500

британски лири означа-
ва, че домакинствата няма

да усетят пълната сила на
горната граница на цените
на Ofgem между април и

юни, която възлиза на 3280
британски лири. Така те ще

бъдат подпомогнати по-
лесно да изкарат до лятото,

когато традиционно цените
намаляват.
Очаква се по-ниските
цени на газа на едро да
доведат до намаляване на

сметките за енергия на до-
макинствата от юли. Да-
нните на Cornwall Insight

сочат, че вероятно горната
граница на цените на Ofgem
ще достигне приблизително
£2100 на година за типично
домакинство.
От април месец ще има и

по-голяма подкрепа за 8 ми-
лиона домакинства с ниски

доходи, които ще получат
плащания от най-малко

£900 в брой за година. Уве-
личават се обезщетенията

и пенсиите с над 10 про-
цента. Повишение ще има

и в националната работна
заплата, което ще достигне
до рекордните £10,42 на час.

Домакинствата на пен-
сионери в Обединеното

кралство ще получат до-
пълнително плащане от

£300 за разходите за живот.
Хората с обезщетения за
инвалидност без проверка

на доходите ще получат до-
пълнителни £150, за да им се

помогне с допълнителните

разходи, пред които са из-
правени.

„Знаем, че хората се при-
тесняват, че сметките им

ще се повишат през април,

така че за да им дадем мал-
ко спокойствие, ние поддър-
жаме гаранцията за цената

на енергията на сегашното
й ниво до лятото, когато
се очаква цените на газа да
паднат. Задържането на
ниски сметки за енергия е

част от нашия план да по-
могнем на трудолюбивите

семейства с разходите за

живот и да намалим напо-
ловина инфлацията тази

година“, заяви британският
премиер Риши Сунак.
Ще се сбъднат ли светлите
мечти на управляващите,
или отново Великобритания

ще се окаже пред непреодо-
лими препятствия? Отгово-
рите ще получим до лятото.

Facebook Comments Box