Компенсация при инциденти, свързани с дефектни стоки

0 views
0%

Чисто нови стоки,
закупени от магазин
или онлайн

Обикновено вината за продаж-
бата на дефектната стока тук пада

върху производителя, а не върху
търговеца, затова и не се прави
разлика между стоки, закупени в
магазин и онлайн.

Основания за вина на произ-
водителя

Производителите не могат да
избягат от отговорност, слагайки
условие някъде в общите условия
за валидност на гаранцията или
за използване на продукта, че те
не носят отговорност в случай на
инциденти. Производителят има
вина за инцидента, ако едно или
няколко от изброените по-долу
условия е налице:

 1. Производителят е допуснал
  на пазара да бъде пуснат дефектен
  продукт, който потенциално може
  да причини инциденти;
 2. Производителят е допуснал
  стока с лош продуктов дизайн;
 3. Производителят не е изтеглил
  продукта, въпреки че е знаел, че е
  дефектен;
 4. Замърсяване в производстве-
  ния процес;
 5. Недостатъчна или липсваща

информация за опасностите от
продукта;
Действия след инцидента с
чисто нов дефектен продукт
За да увеличите шанса за успех
при иск за инцидент с дефектен
продукт, е важно да предприемете
следните действия след инцидента:

 1. Свържете се с лицето, отго-
  ворно за инцидента, или негов

представител – търговец или

вносител, за да съобщите за инци-
дента. Използвайте координатите,

дадени на опаковката на продукта.

 1. Запазете продукта или го
  снимайте.
 2. Запишете координатите на
  свидетелите на инцидента – имена,
  адреси, телефони.
 3. Запазете касовата бележка,

която е доказателство, че сте за-
купили продукта.

 1. Запазете касовите бележки за
  направени пътни и медицински
  разходи във връзка с инцидента.
  Какво прави иска за инцидент
  с чисто нова дефектна стока
  успешен?

За да е успешен искът ви, тряб-
ва да докажете, че друго лице е

отговорно за вашето нараняване.
Какво означава това на практика?
ПРИМЕР: Купувате си чисто

нова фурна, която още при пър-
вото пускане се запалва и при-
чинява пожар и щети в кухнята

ви. В случая само трябва да се
докаже, че дефектът се е проявил
не по ваша вина. Не е нужно да
се доказва каква точно е вината
на производителя, какъв точно е
дефектът или пък по какъв начин
дефектът се е проявил. Ако обаче
сте закупили фурната от магазин
втора употреба или от частно
лице, правата ви са различни.
Дефектни стоки,
закупени втора
употреба от charity
shop или еднолични
търговци
Погрешно е схващането, че
ако една стока е закупена втора

употреба, наличието на дефекти
в нея е позволено.

За всички продукти втора упо-
треба, закупени от бизнеси, по-
требителят има същите права,

както ако купува чисто нова
стока. Единствената разлика е,
че тук отговорността за дефекта

е на търговеца, а не на произво-
дителя и важат същите правила,

като изброените по-горе. Освен
това търговците на стоки втора
употреба нямат право да слагат
следните етикети: No cash refunds
(Парична компенсация не се дава),
No sale goods exchanged or money
refunded (Стоки не се подменят и
пари не се връщат), Sold as seen
(Продава се във вида, в който е)
и No refunds or exchanges without
receipt (Стоки не се заменят и пари
не се връщат без касова бележка).
Наличието на подобни етикети не
се приема за валидно извинение за
бягство от отговорност пред съда.
Дефектни стоки втора
употреба, закупени от
частни лица
В този случай потребителите

имат най-малко права за предя-
вяване на иск при инциденти, тъй

като при тези продукти се допус-
кат дефекти. Този факт се използва

от недоброжелателни еднолични
търговци, които се преструват на

частни лица с цел да ощетят потре-
бителите и държавата. Най-често

такива лица могат да бъдат забе-
лязани на car boot sales (битаци)

или при пазаруване онлайн. Ако
се съмнявате, че лицето, от което
сте закупили нещо, реално има
бизнес, но продава като частно
лице, съобщете за това на Citizens
Advice Consumer Helpline на тел.
0845 404 0506, откъдето ще могат

да проверят случая. Ако пострада-
те при инцидент с дефектна стока,

закупена от подобно лице, всички
права за стоките втора употреба,
разгледани по-горе, важат, като

фактът, че търговецът се е прес-
трувал на частно лице, е утежня-
ващо вината обстоятелство.

Ако търговецът наистина е

частно лице, имате шанс за ком-
пенсация, ако лицето е описало

стоката като работеща, но това се
окаже невярно. Тогава вината му
може да се докаже, но само ако
е имало свидетели в момента на
закупуването на стоката или сте
снимали обявата в интернет или
във вестник, където стоката е
описана като работеща. Затова е
важно, когато купувате стоки от

частни лица, да поискате коорди-
натите им, да водите свидетели,

ако продажбата е физическа, или

да снимате обявите или описани-
ята на продуктите, ако продажбата

е в интернет.

Facebook Comments Box