Как да подадете иск за пътнотранспортно произшествие в рамките на Европейския съюз

0 views
0%

Ако сте замесени в пътен

инцидент в държава от Ев-
ропейския съюз, може да

имате право да предявите
иск за нараняванията и за
щетите на вашето превозно
средство. Шофирането е
относително безопасно в
повечето страни от ЕС, но
инциденти се случват и има

правила, които да ви помог-
нат да получите обезщете-
нието, на което имате право.

Тази страница обяснява
какво трябва да направите
на мястото на инцидента
и как можете да започнете
иск, когато се върнете у
дома.
Какво трябва да
направя, ако имам
пътен инцидент в ЕС?

Ако участвате в пътен ин-
цидент в Европейския съюз,

обадете се на полицията и
поискайте копие от техния

доклад или референтен но-
мер. Помолете за преводач,

ако не разбирате какво каз-
ва служителят. Вие също

трябва да потърсите вся-
каква медицинска помощ,

от която се нуждаете.
Попълнете Европейската
декларация за злополука
(EAS), ако имате такава.

Възможно е вашата застра-
хователна компания да ви

е дала този формуляр или

такъв може да бъде пред-
ставен на мястото на злопо-
луката. Този формуляр има

различни имена в различни
страни, като Constat Amiable

във Франция и DAA в Ис-
пания.

EAS е стандартен фор-
муляр, който установява

договорен набор от факти за

злополуката, за да помогне

при застрахователни иско-
ве. Можете да го използвате,

за да запишете датата и мяс-
тото на произшествието, ре-
гистрационните номера на

превозните средства, данни
за контакт с водача и вашата

версия на събитията. Под-
пишете EAS само когато

сте сигурни, че разбирате
ситуацията. Уверете се, че
ви е дадено копие.
Независимо дали имате
EAS, или не, добра идея е да:
 Пишете си бележки за

случилото се възможно най-
подробно;

 Направете снимки на

местопроизшествието (ре-
гистрационни номера, по-
вреди на превозното сред-
ство, наранявания, снимки

на пътя и условията на шо-
фиране);

 Обменете застрахо-
вателни данни с другия

шофьор;

 Вземете имената и да-
нните за контакт на всички

свидетели;

 Не признавайте отго-
ворност, тъй като това може

да анулира вашата застра-
ховка и да навреди на вашия

иск за телесна повреда.
Трябва ли да
докладвам за
инцидента на моя
застраховател?
Да, трябва да се свържете

с вашия застраховател въз-
можно най-скоро. Някои

полици имат ограничение

във времето за докладва-
не на инциденти дори ако

правите доклада „само за
информация“ и не желаете
да предявявате иск.

Ако сте шофирали кола

под наем, свържете се с фир-
мата за наемане възможно

най-скоро. Компаниите за
отдаване под наем имат
свои собствени процедури

за работа със застраховател-
ни компании и всеки друг,

участващ в злополуката.

След като се приберете вкъ-
щи, пишете на компанията

пълен доклад за инцидента.
Кой закон е приложим
за пътнотранспортни
произшествия в
Европейския съюз?

Зависи как сте резервира-
ли почивката си. Ако злопо-
луката е станала, докато сте

пътували с кола под наем,
която е била включена като
част от пакетна почивка и
злополуката не е по ваша
вина, можете да предявите
иск срещу туроператора

съгласно Правилата за па-
кетно пътуване, пакетни

почивки и пакетни обикол-
ки 1992 г.

Това означава, че можете

да подадете иска си в съди-
лищата на Англия и Уелс,

въпреки че злополуката е
станала в ЕС.

Ако сте резервирали ко-
лата си под наем самостоя-
телно или сте пътували със

собствения си автомобил,

тогава важат различни пра-
вила. Възможно е все още

да можете да подадете иск

за телесна повреда в Ан-
глия и Уелс, независимо от

гражданството на другия

шофьор или къде е настъ-
пил инцидентът. Вашият

иск обаче ще се урежда от

законодателството на дър-
жавата, в която се е случи-
ла злополуката. Понякога

може да е по-добре да пре-
дявите иск в чужбина.

Отвъдморските злополу-
ки могат да бъдат сложни,

така че е важно да получите
помощ от опитен адвокат
за телесни наранявания, за
да гарантирате, че искът е
ефективен от самото начало.
Срещу кого мога да
претендирам?

Искът ще бъде срещу ли-
цето, чиито действия или

небрежност са причинили
злополуката. Това ще зависи
от обстоятелствата, но може
да включва:

 Туроператора, за път-
нотранспортни произшест-
вия, възникнали като част

от пакетна почивка;

 Другия шофьор и тех-
ните застрахователи, за ин-
циденти, при които другият

водач е виновен;
 Органа, отговорен за
поддръжката на пътищата,
където вашият инцидент е
причинен от състоянието
на пътя.
Ами ако отговорникът
избяга от
местопроизшествието?

Ако сте жертва на не-
застрахован или избягал

шофьор, може да имате въз-
можност да поискате обез-
щетение чрез чуждестранен

еквивалент на Бюрото за
застраховани автомобили.
Вашият адвокат ще проучи

тази възможност с вас, кога-
то прецени дали можете да

предявите иск.
Искове трябва да бъдат
предявени в страната от
ЕС, където сте претърпели
злополуката. Законите на

тази страна също ще опре-
делят колко обезщетение

получавате.
Как да направя иск
за автомобилна
катастрофа в Европа?

Първата стъпка е да по-
търсите правен съвет от

адвокат, който има опит
в европейските искове за

пътнотранспортни произ-
шествия. Направете това

възможно най-скоро, след
като се приберете у дома.
Вашият иск може да е под

различен срок от Обеди-
неното кралство, така че е

наистина важно да дейст-
вате бързо.

Можете да поискате обез-
щетение за вашето пътно-
транспортно произшествие

в ЕС само ако можете да
докажете, че не сте виновен.

Това може да бъде слож-
но. Често застрахователите

на другия шофьор ще се
стремят да докажат, че сте
били изцяло или частично

отговорен за произшестви-
ето, защото не сте разбрали

законите за шофиране в
страната.

Като специализирани ад-
вокати за пътнотранспорт-
ни произшествия в ЕС ние

можем да разгледаме вашия
случай и да ви кажем дали

имате иск, и да ви преду-
предим за всякакви клопки,

които може да срещнете.

Можем също така да напра-
вим груба оценка на това,

което потенциално може
да спечелите. Свържете се с
нашите адвокати и ние ще се
радваме да ви посъветваме
допълнително!

Facebook Comments Box