Във Великобритания ускоряват достъпа на лекарства

0 views
0%

Ново държавно финанси-
ране ще ускори достъпа на

пациентите в Обединеното
кралство до иновативни

лекарства и нова медицин-
ска апаратура. За целта Ми-
нистерството на финансите

отпуска допълнителни £10
милиона на Агенцията за

регулиране на лекарства-
та и здравните продукти

(MHRA). Средствата ще се
използват за ускоряване
на пътищата за пускане
на пазара на иновативни

медицински продукти, раз-
работени в Обединеното

кралство, както и на такива,
произведени и одобрени от
други доверени регулаторни

партньори в световен ма-
щаб. Финансирането през

следващите две години ще
подпомогне да се разработи
задълбочен, но съкратен
процес за ускоряване на
одобрението за авангардни

лечения. Това ще даде въз-
можност за кратко време да

се реализират приоритетите

в британската здравна сис-
тема, включително и пуска-
нето на ваксини срещу рак

и иновативни терапевтични

средства за психични забо-
лявания.

Ще бъде подпомогнато и

създаването на междуна-
родна рамка за признаване

и одобрение, която ще даде
възможност пациентите да
разполагат с бърз достъп

до най-добрите медицин-
ски продукти, които се из-
ползват в други държави.

Агенцията за регулиране
на лекарствата и здравните
продукти ще продължи

да отговаря за одобрение-
то на всички медицински

иновации, като гарантира,
че всички продукти са с
достатъчно качество, за да

бъдат лицензирани в Обе-
диненото кралство. Първи-
те регулаторни партньори,

с които MHRA възнамерява

да изгради нови пътища за
признаване, са FDA в САЩ
и PMDA в Япония.
„Силно приветстваме

финансирането от £10 ми-
лиона, обявено от Минис-
терството на финансите,

което ще бъде използвано

за финансиране на нашата
текуща работа по иновации

и за ускоряване на разра-
ботването на новаторски

глобални пътища за при-
знаване. Те ще дадат на

пациентите в Обединеното
кралство по-бърз достъп

до най-модерните и добрите

медицински продукти в све-
та. Тази парична инжекция

ще гарантира, че имаме дос-
тъп до най-добрите ресурси,

талант и инфраструктура, за

Във Великобритания ускоряват достъпа на пациентите до иновативни лекарства и нова апаратура

да предоставим тази амби-
циозна визия за пациентите

в Обединеното кралство“,
заяви д-р Джун Рейн, главен
изпълнителен директор на
MHRA.
Британският министър на

здравеопазването и соци-
алните грижи Стив Баркли

подчерта, че технологиите
водят до трансформиране
на грижата за пациентите,
предоставяйки по-бързи и
по-точни диагнози.

Facebook Comments Box