Във Великобритания инфлацията продължава да намалява

0 views
0%

Инфлацията във Вели-
кобритания се е понижила

от 10,4% през февруари на
10,1% през март, показват

последните данни на На-
ционалната статистическа

служба. През миналия ме-
сец обаче страната е имала

най-високото увеличение на
цените на храните в Западна
Европа. Не се оправда и

очакването на някои ико-
номически анализатори, че

инфлацията във Великобри-
тания ще спадне през март с

по-голям процент – до 9,8%.

Страната се оказа един-
ствената в региона, която

бележи двуцифрено покач-
ване на цените на дребно,

най-вече на хранителните
продукти и безалкохолните

продукти, където инфлаци-
ята достигна 19,1% – най-го-
лямото подобно увеличение

от август 1977 г.

„Въпреки че домакинства-
та ще бъдат доволни да

видят, че инфлацията може
да е преминала своя връх,
цените все още са високи.
Цените на храните, особено
на плодовете, зеленчуците
и захарта, се повишиха,
тъй като лошите реколти
в Европа и Северна Африка
намалиха наличността, а

слабият паунд направи вно-
са по-скъп. Междувременно

отстъпките спомогнаха за
отслабване на инфлацията

в други области като про-
дажбата на мебели, облекло

и обувки“, каза Хелън Дикин-
сън, главен изпълнителен

директор на British Retail
Consortium.

Очакванията са, че инфла-
цията на цените на храните

вероятно ще се забави през
следващите месеци, тъй като
Обединеното кралство вече
навлиза в сезона на растеж.

„Независимо от това це-
ните за потребителите ще

останат високи, особено

след премахването на под-
крепата за домакински-
те сметки. Търговците на

дребно продължават да се
ангажират да помагат на

своите клиенти и да поддър-
жат цените възможно най-
ниски, като разширяват

стойностните диапазони
и предлагат отстъпки за
уязвими групи. Имаме нужда
правителството да изиграе

своята роля, като миними-
зира предстоящите регула-
торни тежести, тъй като

те ще възпрепятстват
инвестициите и в крайна
сметка ще допринесат за
продължаващите по-високи
цени за домакинствата“,
каза още Дикинсън.

От Британските търгов-
ски камари съобщиха, че

последното изследване на
организацията показва, че

инфлацията все още е най-
голямата грижа за малките

и средните предприятия
в Обединеното кралство.
Това се дължи на ефектите
от локдауните по време на
пандемията от коронавирус,
кризите във веригата на
доставките, енергийния шок
и новите търговски бариери
с ЕС.

Facebook Comments Box