Британският бизнес е изправен пред най-големия в историята проблем при наемане на служители

0 views
0%

Ново проучване на Бри-
танската търговска камара

показва, че за първи път в

историята бизнесът в Обе-
диненото кралство е из-
правен пред най-голямата

трудност при наемането на
работници. То е направено
сред 5600 предприятия.
Хотелиерството и
производственият
сектор са
най-сериозно
засегнати от липсата
на кадри
Данните показват, че 61%

от фирмите търсят персо-
нал, като този проблем е

ясно очертан през послед-
ните шест месеца на минала-
та година и остава актуален

и днес. 82% от фирмите,
които се опитват да намерят
работници, казват, че имат
сериозни трудности, което
е значителен ръст.
Въпреки че проблемът
е постоянен във всички
сектори, в хотелиерството

най-често се сблъскат с пре-
дизвикателства при набира-
нето на персонал. 87% от тях

съобщават за проблеми. На

второ място се нарежда про-
изводственият сектор, като

там засегнатите от кризата
с работна ръка засяга 85%
от предприятията. Третото

място заемат няколко сек-
тора – строителният, на про-
фесионалните услуги, пуб-
личният, образователният и

здравният. В тези сфери 83%
от работодателите изпитват
трудности при наемането на
служители
Кризата за работна
ръка засяга

висококвалифи-
цираните и

неквалифицираните
работници
Различни са и причините,
поради които се наблюдава
тази негативна тенденция.
В строителния сектор 73%
от фирмите имат проблеми

при намирането на квали-
фицирана работна ръка,

тоест технически служи-
тели. По-различна обаче е

картината в сферата на хо-
телиерството, където 70% се

сблъскват с невъзможност

да наемат полуквалифи-
циран и неквалифициран

персонал.

На този фон идва и при-
знанието на бизнесите, че

не са готови да инвестират

в обучение на персонал. По-
малко от една четвърт, или

24%, от фирмите съобщават

за увеличение на инвести-
ционните си планове през

последните три месеца. 60%
твърдят, че няма промяна в
плановете им, докато 16%
съобщават за намаление

на инвестиционните наме-
рения.

„Днешните констатации
разкриват, че британските

фирми се сблъскват с най-
високото ниво на труднос-
ти при наемане на персонал

в историята. Вместо да
видим облекчаване на нашия

изключително стегнат па-
зар на труда, този проблем

продължава да се насочва

в грешната посока. Въпре-
ки че правителството ще

отбележи своята програ-
ма за стаж като част от

Националната седмица на

стажуването, ние призо-
ваваме да се използва това

време като възможност
да се хвърли внимателен
поглед върху реалността
на това как системата
действително работи за
бизнеса и чираците“, каза

директорът по политика-
та и обществените въпроси

в Британската търговска
камара Алекс Вейч.
Бизнесът иска от
правителството
незабавни мерки за
решаване на липсите
От неправителствената
организация призовават

правителството да се въз-
становят финансовите сти-
мули за работодателите на

ниво T, за да се подпомогнат

фирмите да предлагат по-
вече качествени стажове в

индустрията.
„Тежестта на грижите за
деца също е основна пречка

пред неактивните работни-
ци да се върнат отново на

трудовия пазар. Достъпът
до грижи за деца трябва да
бъде лесен. Бихме искали
да видим въвеждането на
гъвкав семеен бюджет за

отглеждането на деца, кой-
то може да се използва за

задоволяване на нуждите на
индивидуалното семейство.

Най-накрая правителство-
то трябва да чуе нашите

призиви за реформиране
на списъка с недостигащи
професии, за да помогне на

бизнеса да запълни спешно
свободните работни места,
когато не могат да наемат
персонал на местно ниво.

Списъкът трябва да е по-
точен и да предлага решение

на уменията и трудовите
предизвикателства, пред

които са изправени наши-
те предприятия“, каза още

Вейч.
От Британската търговска

камара смятат, че при ане-
мична икономика и ниска

производителност кабине-
тът на Риши Сунак трябва

да предприеме незабавни
стъпки за облекчаване на
значителния трудов натиск
върху бизнеса, защото той

повече не може да си поз-
воли да чака.

Facebook Comments Box